COS美图

COS美图

是集也,三才之理明,五行之义着,相火之辩畅以达,三焦之位论而确,以至脏腑之分发,症名之异同,经络之流贯,呼吸之本原,脉义之考,诊法治法之定,靡不备载。 抚弄玉茎者,血气来至;持弄男乳者,肉气来至。

又云∶食鲫脍即勿饮水,生蛔虫。若夫肠胃素有痰火积热,则其平常上升之气,皆氲而为浊耳。

产后喘急者,郭氏谓孤阳绝,阴极,为难治。木郁于下,胁疼日久,轻则以柴胡、川芎之类开而提之,亦条达之意也;重则用当归龙荟丸摧而伐之,孰非火郁发之,火郁者,心郁也。

《崔禹食锡食经》云∶食大豆屑后,啖猪肉,损人气。 《陶景本草注》云∶大醉,煮田中螺食之,又饮汁。

练气数行,去故纳新,以自助也。故凡瞀闷目赤,少气疮疡,口渴溲黄,卒暴僵仆,呕哕吐酸,螈狂乱,皆火郁症也。

要知痿之终始,只在肺胃之间而已矣。女但苦不少年耳。

Leave a Reply