VOL074清纯妹子seven七七兔女郎写真41Pseven七七尤物馆

VOL074清纯妹子seven七七兔女郎写真41Pseven七七尤物馆

不厥冷,小便自利者,是血蓄膀胱,宜桃仁承气汤。后热稍退而未愈者,黄连解毒汤调之。

本方黄芩去之。风劳发动,日渐羸瘦,每到秋来损病复作,不问男子妇人,并皆治之。

风热燥湿紧敛,则产户不得自然开通也。唇吻反青,四肢冷汗,舌卷囊缩,此为肝绝也。

 调经论云∶阳虚则外寒,阴虚则内热,阳盛则外热,阴盛则内寒,以此别之。 慎不可用银粉、巴豆大毒燥热丸药下之,反生燥热而耗其阴液也。

暴乐暴苦,始乐后苦,精竭体沮,脱势侯王,精神内伤,情慕尊贵,妄为丧志。倘用药微疼,略有惊痫,宜用全蝎观音散加减用之。

厥,谓厥冷也。伤寒阳证,见浮大数动滑之阳脉,则易愈而生,见沉微涩弱弦之阴脉,则难治而死。

Leave a Reply