No2439嫩模luvian本能居家脱飒爽西服露性感内衣黑丝裤袜完美诱惑写真54Pluvian本能秀人网

No2439嫩模luvian本能居家脱飒爽西服露性感内衣黑丝裤袜完美诱惑写真54Pluvian本能秀人网

用归、地者,欲下血而不损血耳,且引诸药至血分也。服之二三日,则寒热之证自判矣。

五月,足太阴脉养之。 寸口脉沉而弱曰寒热,及疝瘕少腹痛。

《素问》玉机真藏论曰∶肝脉端直以长是也。非甚而狂越,则不必手足之扰动,盖火在内而不在外也。

 经言心生血,谓血色之赤,自心火来耳,岂真血生于心哉?必有痰涎迷留心窍,乃成固疾也。

因物所伤,以本物汤下。而默默但欲眠,鼻鼾,语言难出,四肢不收者,风温也,不可发汗。

若与阳交,并为一而不分,是阴已绝亡,故死。脉流数疾,势如奔逸,偶不相继,故一止耳。

Leave a Reply