tv992深夜福利

tv992深夜福利

发久不生,生则不黑。 黄蜀葵子,不拘多少,烙干为末。

故色赤为热,在脉则数。头中有湿,混其清阳,故鼻窒发声如此也。

表虚,则蒸泄之液无从固。质浊脉清,此谓浊中之清。

膈气吐逆,入薤白三寸、枣五枚。 如此,则德植厥躬,鬼神幽赞矣。

好食炙者,将为口疮咽痛、壅热痈疡之疾。久者,三饮而已也。

每二钱汤顿调,热洗。轻者一服,重者二服、三服即止。

Leave a Reply